2-letni kurs wprowadzający

Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe

październik 2023 – październik 2026 / Kraków

Informacje na temat kursu

 • szkolenie podyplomowe
 • kurs posiada atestację Zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs wprowadzający
 • kurs składa się z 25 warsztatów, w sumie 325 godzin dydaktycznych
 • kierownictwo kursu: mgr Małgorzata Wolska, mgr Ryszard Izdebski

Organizator

 • Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid z siedzibą w Krakowie przy ul. Studenckiej 4/1

Kontakt w sprawie kursu

Informacje o rekrutacji

 • rekrutacja zakończona 31 maja, 2023
 • osoby zainteresowane szkoleniem zapraszamy do udziału w następnej edycji, którą planujemy rozpocząć jesienią 2024 r. Informacje o IV edycji kursu pojawią się na stronie pod koniec 2023 r.
ikona superwizja

Program

Szczegółowy opis warsztatów z podziałem na poszczególne lata

ikona literatura

Literatura

Lista lektur obowiązkowych i uzupełniających do szkolenia

ikona szkolenia z psychoterapii

Zespół

Informacje na temat naszych wykładowców

ikona rekrutacja

Rekrutacja

Informacje na temat wymagań, etapów rekrutacji oraz płatności

Informacje o kursie


W dniu 28 stycznia 2021 r. szkolenie uzyskało atestację Zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs wprowadzający, czyli proponowany „dla osób, planujących szkolenie psychoterapeutyczne, pracujących w obszarze zbliżonym do psychoterapii lub będących w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty bądź posiadających certyfikat. Kurs wprowadzający dotyczy podstaw psychoterapii lub podstaw węższego zakresu w obszarze psychoterapii tj. leczenia specyficznych zaburzeń, technik terapeutycznych lub wybranych zagadnień” (http://sekcjanaukowapsychoterapii.org/szkolenia-dodatkowe/).

Miejsce kursu

Zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji w Krakowie przy ul. Spokojnej 8/6 (warsztaty I, VI, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII i XXV) oraz w Hotelu „Batory” przy ul. Sołtyka (pozostałe warsztaty, czyli II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XIII, XXII i XXIV)

Warunki zaliczenia kursu

 1. Obecności na zajęciach (dopuszczalna ilość nieobecności nie wpływających na ilość godzin szkolenia wypisanych na zaświadczeniu końcowym – dwie nieobecności poza warsztatami przeznaczonymi na pracę z własnym genogramem; jeśli byłoby więcej nieobecności trzeba je odrobić na zajęciach z innym kursem, a jeżeli to jest niemożliwe, to taka osoba otrzyma zaświadczenie końcowe z wypisaną odpowiednio mniejszą ilością godzin szkolenia)

Uwaga: zajęć genogramowych nie da się odrobić; jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w całości tych zajęć, będzie miał zaliczone tyle godzin, ile faktycznie uczestniczył;

 1. Opłata za całość kursu (za 25 warsztatów) niezależnie od tego, czy dana osoba była na wszystkich zajęciach, czy też nie.
 2. Praca pisemna – opis przypadku.

Po XX warsztacie każdy z uczestników przygotuje pisemnie opracowanie przypadku według wzoru (2-3 strony znormalizowanego maszynopisu). Do opracowania można wybrać pierwszorazową konsultację z dzieckiem, nastolatkiem, całą rodziną lub kilkoma osobami z rodziny, która odbyła się w miejscu pracy uczestnika szkolenia. Nie musi to być opis przebiegu terapii! W prezentacji ważne jest pokazanie rozumienia opisanych problemów osoby/rodziny w świetle podejścia systemowego ogólnie lub w świetle wybranej koncepcji, omawianej w czasie szkoleniaProgram
 • kurs składa się z 25 warsztatów, w sumie 325 godzin dydatktycznych
 • szkolenie odbywa się w trybie weekendowym, w skali rocznej jest to 10 weekendów, zajęcia w soboty 10:00 – 18:00 (1 godzina przerwy obiadowej) i w niedziele 9:00-13:00
 • poniżej znajduje się program kursu rozpisany na poszczególne warsztaty
 • po rozwinięciu panelu z datą znajduje się dokładny opis warsztatu: wykładowcy, zagadnienia2023

mgr Wanda Szaszkiewicz

 • Integracja uczestników szkolenia.
 • Kierunki psychoterapii w perspektywie historycznej.
 • Rozumienie zaburzeń psychicznych w różnych podejściach psychoterapeutycznych.
 • Podstawowe terminy z zakresu psychoterapii: relacja terapeutyczna, kontrakt terapeutyczny, przymierze terapeutyczne, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, opór.
 • Etapy psychoterapii.
 • Czynniki leczące w psychoterapii.

mgr Ryszard Izdebski

 • Zasady nawiązywania relacji terapeutycznej, budowanie kontaktu terapeutycznego z dzieckiem, nastolatkiem i rodziną – przykłady kliniczne i ćwiczenia.
 • Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin: rozwój terapii rodzin, podstawowe pojęcia, terminy, szkoły terapeutyczne, przedstawiciele szkół; cykl życia rodzinnego.

mgr Małgorzata Wolska

 • Podejście transgeneracyjne – koncepcja Bowena, koncepcja ukrytych lojalności Boszormenyi-Nagy’a, koncepcja nieukończonej żałoby Paula. Ilustarcja kliniczna: problem parentyfikacji i triangulacji; problem nieukończonej żałoby.
 • Zasady konstruowania genogramu i wykorzystania go w pracy klinicznej.

mgr Roma Ulasińska

 • Podejście strukturalne – szkoła Minuchina. Rozumienie rodziny w ujęciu strukturalnym.
 • Granice systemu rodzinnego i podsystemów; konsekwencje zakłócenia granic. Zakłócenia w pełnieniu ról i wypełnianiu funkcji z nimi związanych. Ilustracja kliniczna – rodzina z zaburzoną strukturą.
 • Pierwszy wywiad rodzinny.


2024

mgr Konrad Markiewicz

 • Podejście komunikacyjne – szkoła z Palo Alto: założenia, techniki pracy z rodziną z zaburzoną komunikacją. Podwójne wiązanie i inne zaburzenia komunikacji i ich konsekwencje dla funkcjonowania rodziny. Ilustracja kliniczna.
 • Podejście strategiczne – model Haley’a i Madanes, szkoła Ericksona

mgr Roma Ulasińska

 • Podejście strategiczne – model Haley’a i Madanes, szkoła Ericksona, szkoła mediolańska: techniki pracy z rodziną – stawianie hipotez, pozytywna konotacja, techniki paradoksu. Ilustracja kliniczna.
 • Pytania cyrkularne. Zjawisko neutralności.

mgr Wanda Szaszkiewicz

 • Kryzys adolescencji. Koncepcja delegacji rodzinnych Stierlina.
 • Charakterystyka rodzin wiążących i odrzucających.
 • Wiązanie na poziomie id, ego i superego. Ilustracja kliniczna.

mgr Katarzyna Ślęzak

 • Teoria przywiązania; style przywiązania. Zaburzenia więzi u dzieci. Ilustracja kliniczna.
 • Terapia dziecka po doświadczeniu traumy oraz praca z rodziną – uwrażliwienie rodziców na doświadczenia i przeżycia dziecka.

dr Krzysztof Szwajca

 • Specyfika terapii rodziny wieloproblemowej w domu pacjenta. Praca z dzieckiem i rodziną. Połączenie różnych form pomocy: psychoterapii, wsparcia, interwencji kryzysowej.
 • Ilustracje kliniczne.

mgr Konrad Markiewicz

 • Konstrukcjonizm w terapii rodzin – główne założenia, przedstawiciele, metody pracy.
 • Team reflektujący Andersena.
 • Terapia narracyjna – założenia i techniki pracy
 • Mentalizacja. Ilustracja kliniczna.

mgr Ewa Domagalska i mgr Konrad Markiewicz

 • Genogramy – praca własna w dwóch podgrupach

mgr Ewa Domagalska i mgr Konrad Markiewicz

 • Genogramy – praca własna w dwóch podgrupach

mgr Ewa Domagalska i mgr Konrad Markiewicz

 • Genogramy – praca własna w dwóch podgrupach

mgr Ewa Domagalska i mgr Konrad Markiewicz

 • Genogramy – praca własna w dwóch podgrupach


2025

mgr Katarzyna Ślęzak

 • Przymierze terapeutyczne z dzieckiem, nastolatkiem i rodziną.
 • Budowanie przymierza w pracy indywidualnej z dzieckiem i nastolatkiem oraz w pracy z rodziną – z członkami rodziny.
 • Ilustracja kliniczna.
 • Czynniki wspomagające przymierze i zakłócające je.

mgr Małgorzata Wolska

 • Kryzys małżeński. Koncepcja koluzji małżeńskiej Willi’ego. Ilustracja kliniczna.
 • Terapia pary w podejściu zintegrowanym – techniki pracy.
 • Praca z małżeństwem rozwodzącym się. Dzieci w sytuacji rozwodu rodziców.
 • Problemy etyczne w terapii par.

dr Krzysztof Szwajca

 • Zaburzenia rozwojowe u dzieci – zespół Aspergera, autyzm.
 • ADHD. FASD. Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną.
 • Ilustracje kliniczne.

mgr Katarzyna Ślęzak

 • Zaburzenia eksternalizacyjne u dzieci i młodzieży (zaburzenia hiperkinetyczne i zaburzenia zachowania).
 • Praca z rodziną z przemocą. Ilustracja kliniczna.

mgr Ryszard Izdebski

 • Superwizja

mgr Roma Ulasińska

 • Praca terapeutyczna z rodziną z adoptowanym dzieckiem. Problem więzi w rodzinach adopcyjnych. Ilustracja kliniczna.

mgr Małgorzata Wolska

 • Zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia psychiczna. Praca indywidualna i praca z rodziną. Zjawiska utrudniające i wspomagające współpracę terapeutyczną. Ilustracje kliniczne.

mgr Wanda Szaszkiewicz

 • Depresja u dzieci i młodzieży. Problem samobójstw i samookaleczeń.
 • Praca terapeutyczna z osobą po nadużyciu seksualnym.
 • Ilustracje kliniczne.

dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ

 • Funkcjonowanie osób LGBT+. Praca terapeutyczna z osobami LGBT+ i ich rodzinami. Ilustracje kliniczne.

dr Krzysztof Szwajca

 • Problemy etyczne w terapii dzieci, młodzieży i rodzin. Przykłady kliniczne.
 • Superwizja – 6 godz. dyd.


2026

mgr Ryszard Izdebski

 • Superwizja
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Zalecana literatura

Allen, J.G. Fonagy, P., Bateman, A.W. (2014). Mentalizowanie w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Barbaro, de B. (red.). (1994). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Collegium Medicum UJ.

Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Briggs, S. (2017). Praca z nastolatkami i młodymi dorosłymi. Współczesne podejście psychodynamiczne. Warszawa: Oficyna Ingenium.

Carr, A. (2008). Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Chrząstowski, Sz., Barbaro, de B. (2011). Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Crane, D.R. (2004). Podstawy terapii małżeństw. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Czabała, J.C. (1997). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Feldman, L. (2001). Łączenie terapii indywidualnej z rodzinną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Goldenberg, H., Goldenberg I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gray, D.D. (2004). Adopcja i przywiązanie. Praktyczny poradnik dla rodziców. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Herman, J.L. (1998). Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Józefik, B. (red.). (1999). Anoreksja i bulimia psychiczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kendall, P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Laufer, M., Laufer, M.E. (2013). Okres dojrzewania i załamanie rozwoju. Perspektywa psychoanalityczna. Warszawa: Oficyna Ingenium.

McGoldrick, M., Gerson, R., Schellenberger, S. (2007). Rozpoznanie i interwencja. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Morgan, A. (2011). Terapia narracyjna. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Namysłowska, I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: Springer PWN.

Namysłowska, I. (red.). (2004): Psychiatria dzieci i młodzieży. PZWL.

Orwid, M. (2009). Trauma. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Orwid, M., Pietruszewski, K. (1993). Psychiatria dzieci i młodzieży. Kraków: Collegium Medicum UJ.

Orwid, M. (red.). (1981). Zaburzenia psychiczne u młodzieży. Warszawa: PZWL.

Simon, F.B., Stierlin, H. (1998). Słownik terapii rodzin. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Stierlin, H., Rucker-Embden, I., Wetzel, N., Wirsching, M. (1999). Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Taylor, C. (2017). Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.


Zespół szkolący

Szkolenie jest prowadzone przez specjalistów w zakresie psychologii klinicznej oraz psychoterapii dzieci, młodzieży i rodzin. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia posiadają certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a większość z nich również certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Poniżej znajdą Państwo listę wykładowców:


 • mgr Małgorzata Wolska - specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuta European Association for Psychotherapy
 • mgr Ryszard Izdebski - pedagog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta rodzin i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • mgr Ewa Domagalska-Kurdziel - pedagog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP
 • dr hab., prof. UJ Grzegorz Iniewicz - specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • mgr Konrad Markiewicz - pedagog, psychoterapeuta, ukończył również studia podyplomowe z zakresu Poradnictwa i Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii UJ
 • mgr Wanda Szaszkiewicz - emerytowana psycholog kliniczna z długoletnim stażem pracy jako psychoterapeutka i terapeutka rodzinna
 • dr n. med. Krzysztof Szwajca - specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej
 • mgr Katarzyna Ślęzak - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany terapeuta i specjalista terapii środowiskowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP
 • mgr Roma Ulasińska - specjalistka psycholog kliniczny, psychoterapeutka i superwizorka, posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy
Rekrutacja i opłaty

Wymagania

 • szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących lub zamierzających pracować terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, osoby te powinny posiadać wyższe wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, inne humanistyczne, medyczne

Etapy rekrutacji

 • wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej
 • po wysłaniu informacji zwrotnej o zaakceptowaniu zgłoszenia następuje ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się zdalnie przy użyciu aplikacji ZOOM lub SKYPE
 • przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej przesłanie swojego cv na podany adres mailowy.
 • po zakwalifikowaniu na szkolenie – wpłacenie I raty w wyznaczonym terminie.
 • rozmowy kwalifikacyjne są bezpłatne

Przy przyjęciu na szkolenie bierzemy pod uwagę kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o dokładne wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, który można znaleźć poniżej.


Cena kursu

 • całkowity koszt kursu: 9500,00 zł
 • 380,00 zł brutto za jeden warsztat weekendowy * 25 warsztatów = 9500,00 zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT)

Opłaty

 • płatne w 25 ratach (po 380,00 zł) w ustalonych przez organizatorów terminach
 • I rata: płatna do 30 czerwca 2023
 • kolejne raty: do 10. dnia każdego miesiąca, w którym odbywa się szkolenie

Dane do przelewu

 • opłaty należy wpłacać przelewem na konto Fundacji: 78 1600 1039 0002 0033 3689 7001

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Zapisy na kurs - psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin