Stypendia

Na zebraniu Zarządu Fundacji w dniu 6 października 2014 r. podjęto uchwałę określającą szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów (dofinansowań) dla osób szkolących się z zakresu psychoterapii. Zasady będę obowiązywać od 01.01.2015 i przyjmują one następujące brzmienie:

1. Począwszy od 01.01.2015 roku aplikant może uzyskać dofinansowanie jednorazowo w wysokości 1000 zł.
2. Podania o dofinansowanie muszą zostać złożone w terminie od 01.04 – 30.04 danego roku. Złożenie podania oznacza przesłanie stosownych dokumentów na adres fundacji drogą pocztową. O zgodności terminu nadesłania podania z wymogami fundacji decyduje data stempla pocztowego.
3. Podanie o dofinansowanie oznacza komplet dokumentów na które składają się:
a) Wniosek – zawierający podstawowe informacje o aplikancie jak m.in. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, informacje o miejscu pracy, szczegółowe informacje dotyczące szkolenia o dofinansowanie którego ubiega się aplikant włączając w to dane wymagane do ewentualnego przelewu środków jak pełna nazwa organizatora szkolenia, rok szkolenia oraz numer konta organizatora szkolenia, a także dane aplikanta: adres zameldowania, pesel, adres mailowy.
b) Pisemną rekomendację superwizora.
4. Możliwość dofinansowania dotyczy wyłączenie kursów zatwierdzonych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne jako kursy przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty.
5. Pula pieniędzy przeznaczona na dofinansowanie w danym roku kalendarzowym będzie wynosiła 20% dochodu uzyskanego przez Fundację w roku poprzednim. Zarząd zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli przeznaczonej na dofinansowania w danym roku w zależność od sytuacji finansowej Fundacji.
6. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje na zebraniu Zarząd Fundacji w oparciu o zgromadzone dokumenty, w terminie do 30.06 danego roku.
7. Decyzja o dofinansowaniu lub jego braku zostanie przekazana aplikantowi drogą pocztową/mailową w terminie do 30 dni od decyzji Zarządu.
8. W przypadku uzyskania dofinansowania kwota zostanie przekazana za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazany przez aplikanta numer konta bankowego organizatorów szkolenia.

Ponadto Zarząd w głosowaniu podjął uchwałę przyznającą zniżkę w wysokości 30% wysokości opłaty rocznej dla studentów ostatniego roku studiów, będących uczestnikami wszystkich szkoleń organizowanych przez Fundację. Zniżka będzie obowiązywać przez okres maksymalnie 1 roku akademickiego.

All rights reserved © 2020. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid