O Fundacji

Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii została powołana w 1991 roku jako pierwsza placówka w Polsce, której celem jest promowanie psychoterapii i pomoc w kształceniu się w tej dziedzinie. Szczególnym obszarem zainteresowania Fundacji jest rozwój terapii rodzin w Polsce.

Przewodniczącą Rady Fundacji była od 1991 r. do 2009 r. prof. dr hab. n. med. Maria Orwid. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzili: prof. dr hab. n. med. Jerzy Aleksandrowicz, prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba, prof. dr hab. n. hum. Czesław Czabała, prof. dr hab. n. med. Stefan Leder, prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski. Dyrektorem Zarządu Fundacji był początkowo prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro, a następnie mgr Ryszard Izdebski.

Po śmierci Pani Profesor Marii Orwid postanowiliśmy uczcić Jej pamięć poprzez nadanie Fundacji Jej imienia. Jednocześnie zmienił się skład Rady Fundacji i Zarządu. Przewodniczącą Rady Fundacji została prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik, a w skład Rady Fundacji wchodzili: prof. dr hab. n. med. Jerzy Aleksandrowicz, prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro, prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba, prof. dr hab. n. hum. Czesław Czabała oraz mgr Ewa Domagalska-Kurdziel.

Aktualnie Przewodniczącą Rady Fundacji jest mgr Ewa Domagalska-Kurdziel, w skład Rady Fundacji wchodzą: prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba, prof. dr hab. n. hum. Czesław Czabała, mgr Wanda Szaszkiewicz, dr n. med. Krzysztof Szwajca i mgr Katarzyna Ślęzak. Dyrektorem Zarządu Fundacji pozostaje nadal mgr Ryszard Izdebski, Vice-Dyrektorem jest mgr Małgorzata Wolska, Sekretarzem – mgr Sylwia Wyczółkowska, a Członkowie Zarządu to: dr hab. med. Renata Modrzejewska, dr n. med. Dorota Solecka, mgr Daria Syrecka oraz mgr Roma Ulasińska.

Jednym z celów działania Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii jest dbałość o podnoszenie usług psychoterapeutycznych. W ramach tej działalności od początku istnienia Fundacji organizowane były we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ różnorodne konferencje szkoleniowe z zakresu psychoterapii z udziałem zagranicznych gości z renomowanych światowych instytucji zajmujących się psychoterapią, m.in. z Instytutu Psychoanalizy i Terapii Rodzin Uniwersytetu w Heidelbergu, Family Therapy Institute w Londynie, Accademia Di Psicoterapia della Famiglia w Rzymie. W szkoleniach brali zawsze udział krajowi psychoterapeuci – głównie lekarze psychiatrzy i psychologowie, jak również osoby o innej profesji (pedagodzy, asystenci socjalni, socjologowie), zainteresowani tą problematyką. Szkolenia te prowadzone były m.in. przez: prof. Helma Stierlina i Satu Stierlin (Niemcy), dr Alana Cooklina, dr Gill Gorell Barnes, dr Eia Asena, dr Hugh Jenkinsa, prof. Bryana Laska (Wielka Brytania), prof. Mony Elkaima (Belgia).

W ramach działalności Fundacji od 1992 roku do roku 2022 organizowane były również dwuipółletnie kursy podyplomowe „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin”, przeznaczone dla lekarzy, psychologów, pedagogów oraz dla studentów ostatnich lat medycyny i psychologii. Kierownikiem naukowym kursu była prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik, a konsultantem była prof. dr hab. n. med. Maria Orwid. Kurs był atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako szkolenie doskonalące zawodowo. Szkolenia te były prowadzone w Krakowie i na terenie całego kraju (m.in. w Toruniu, Lublinie, Radomiu, Nowym Sączu, Katowicach, Bielsko-Białej, Tychach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Sopocie). Organizacją szkoleń zajmowała się mgr Małgorzata Wolska (e-mail: malgo.wolska@gmail.com).

Aktualnie – od 2020 r. prowadzone są następujące szkolenia:
– atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 4,5-letni kurs psychoterapii przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty „Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji”, kierowany przez mgr Małgorzatę Wolską i mgr Romę Ulasińską
– atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dwuletni kurs wprowadzający „Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe”, kierowany przez mgr Małgorzatę Wolską i mgr Ryszarda Izdebskiego
– atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego roczny kurs specjalistyczny „Terapia małżeństw i par ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego”, kierowany przez mgr Małgorzatę Wolską
– kurs „Zaburzenia odżywiania w praktyce klinicznej” kierowany przez dr Dorotę Solecką i mgr Małgorzatę Wolską

Ważnym celem działalności Fundacji określonym w jej statucie jest również udzielanie stypendiów. W ten sposób chcemy pomagać osobom szkolącym się w zakresie psychoterapii, podnoszącym swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności terapeutyczne.

Dla upamiętnienia 10. rocznicy śmierci Profesor Marii Orwid – 9 lutego 2019 r. w Krakowie odbyła się Konferencja Naukowa „Problemy etyczne w psychoterapii”, organizowana przez Fundację we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Referaty wygłosili: prof. Bogdan de Barbaro i mgr Maria de Barbaro, prof. Irena Namysłowska, prof. Barbara Józefik, dr hab. Grzegorz Iniewicz, dr hab. Maciej Pilecki i mgr Małgorzata Wolska.
Kolejna konferencja organizowana we współpracy z Krakowską Fundacją Psychoterapii i Rozwoju Dom Terapii: „Psychoterapia młodzieży – nowe wyzwania” odbyła się 28-29 maja 2022 r. w Krakowie.
6-7 kwietnia 2024 r. odbędzie się Konferencja „Tajemnice w psychoterapii” również organizowana we współpracy z Krakowską Fundacją Psychoterapii i Rozwoju Dom Terapii.


Skład Rady Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid

Przewodnicząca Rady:

mgr Ewa Domagalska-Kurdziel

Członkowie Rady:

prof. dr hab. med. Jacek Bomba
prof. dr hab. med. Jan Czesław Czabała
mgr Wanda Szaszkiewicz
dr n. med. Krzysztof Szwajca
mgr Katarzyna Ślęzak

Skład Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid:

Dyrektor: mgr Ryszard Izdebski
Vice Dyrektor: mgr Małgorzata Wolska
Sekretarz: mgr Sylwia Wyczółkowska
Członkowie:
dr hab. med. Renata Modrzejewska
dr n. med. Dorota Solecka
mgr Daria Syrecka
mgr Roma Ulasińska


STATUT „KRAKOWSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU PSYCHOTERAPII IM. PROFESOR MARII ORWID”

Postanowienia ogólne

§1

1. „ Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. profesor Marii Orwid ” zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona przez Fundatorów aktem notarialnym z dnia 19 czerwca 1991 r. rep. A.I. 8621/91, sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Krakowie, działa na podstawie ustawy o fundacjach i niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

§2

1. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§3

1. Celem Fundacji jest stymulowanie rozwoju psychoterapii, a w szczególności terapii rodziny.
2. Fundacja realizuje swe cele przede wszystkim przez:
a) organizowanie i prowadzenie szkoleń przeddyplomowych i podyplomowych z zakresu psychoterapii i profilaktyki oraz konferencji naukowych;
b) udzielanie stypendiów krajowych i zagranicznych;
c) prowadzenie i popieranie badań naukowych;
d) prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej;
e) prowadzenie działalności leczniczej i szkoleniowej;
f) wspieranie i organizowanie działalności leczniczej i szkoleniowej prowadzonej przez inne podmioty.

Majątek Fundacji

§4

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, a w szczególności:
a) spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
b) dochody z działalności gospodarczej;
c) wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację na podstawie odrębnych zezwoleń;
d) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
e) przychody z odpłatnej działalności statutowej.
2. Fundusz założycielski stanowią wkłady wniesione przez Fundatorów w wysokości 1 500 zł.(słownie: jeden tysiąc pięćset ), z czego kwota 500 zł (słownie: pięćset) przeznaczona jest na prowadzenie przez Fundację działalności statutowej, zaś kwota 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc) na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust.1 lit.a) winno uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas gdy w chwili składania takiego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe w przeciwnym razie spadek odrzuca.

§5

Fundacja może nabywać akcje i udziały w spółkach oraz tworzyć spółki z udziałem innych podmiotów krajowych i zagranicznych.

Organy Fundacji

§6

Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd.

§7

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech do siedmiu członków.
2. Pierwsza Rada składa się z sześciu osób, w tym czterech desygnowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
3. Rada może ona uzupełniać swój skład w trakcie kadencji w sposób określony w ust. 5. i 6. niniejszego paragrafu.
4. Kadencja Rady jest nieograniczona w czasie.
5. Rada może powołać do swojego składu inne osoby z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatorów, z tym, że ogólna liczba członków Rady nie może przekroczyć górnej granicy wskazanej w ust.1. Rada może także powołać do swego składu jako członków honorowych z głosem doradczym osoby wskazane przez instytucje i organizacje, które wniosły znaczny wkład w powiększenie majątku Fundacji.
6. Jeżeli wskutek ustąpienia lub śmierci członka Rady jej skład obniży się poniżej dolnej granicy określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Rada zobowiązana jest odpowiednio do powołania nowych członków w sposób określony w ust.5.
7. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§8

1. Do ważności uchwał Rady konieczna jest obecność co najmniej trzech jej członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
2. Rada może uchwalić, że jej członkom przysługuje zwrot kosztów podróży w związku z udziałem w posiedzeniach.

§9

Pierwszy Przewodniczący Rady powołany jest przez Fundatorów, będących osobami fizycznymi. Rada w trakcie kadencji może dokonywać zmian na stanowisku Przewodniczącego, jak też w miarę potrzeby tworzyć inne stanowiska.

§10

Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
a) powoływanie i odwoływanie Zarządu, z wyjątkiem powołania pierwszego Zarządu, którego dokonują Fundatorzy;
b) uchwalanie programów działania Fundacji;
c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i udzielanie mu corocznie absolutorium;
d) kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji
e) uchwalanie regulaminu Zarządu;
f) ustalanie wynagrodzenia Zarządu.

§11

Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielania jej wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

§12

Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady.

§13

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób, w tym Dyrektora, i Wicedyrektora i Sekretarza Fundacji. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas do odwołania.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Rady Fundacji.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w tym Prezesa lub Wiceprezesa
4. Jeżeli działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną (zakład), Zarząd Fundacji określa organ kierujący taką jednostką i może ustalić jej regulamin.

§14

1. Do reprezentacji i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym Dyrektor lub Wicedyrektor Fundacji.
2. Tworzenie spółek, nabywanie i sprzedaż akcji i udziałów w spółkach, otwieranie i zamykanie przedsiębiorstw i zakładów, nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu podjętej po wydanej przez Radę Fundacji opinii.
3. Dyrektor Fundacji i Wicedyrektor obowiązani są do wykonywania uchwał Zarządu.

§15

Zarząd Fundacji realizuje określone przez Radę Fundacji programy działania Fundacji

§16

Do zadań Dyrektora i Wicedyrektora Fundacji należy w szczególności prowadzenie bieżących prac Fundacji i organizowanie jej działalności gospodarczej. Dyrektor i Wicedyrektor są zwierzchnikami pracowników Fundacji.

§17

Posiedzenie Zarządu zwołuje Dyrektor lub Wicedyrektor Fundacji ze swej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji albo dwóch członków Zarządu.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 18

1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację bądź przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady na zasadach rachunku ekonomicznego.
2. Zakłady gospodarcze Fundacji są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
4. Zakład zarządzany jest przez kierownika zakładu, którego powołuje Dyrektor Fundacji.
5. Kierownik zakładu jest kierownikiem zakładu prawy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
6. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa regulamin ustalany przez Zarząd Fundacji.
7. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnianych w zakładzie określa Zarząd na wniosek Dyrektora Fundacji.

§19

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą polegającą na:
a) pozaszkolna forma edukacji gdzie indziej niesklasyfikowana 85.59.B PKD
b) działalność wspomagająca edukację 85.60.Z PKD
c) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z PKD
d) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z PKD
e) działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów 82.30.Z PKD
f) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 58.1 PKD
g) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.9 PKD
h) działalność agentów zajmujących się sprzedażą różnego rodzaju towaru 46.19.Z PKD
i) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E PKD
j) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z PKD
k) działalność portali internetowych 63.12.Z PKD

2. Działalność gospodarcza może polegać także na wniesieniu do spółki handlowej nie więcej niż 1/10 majątku Fundacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd. Fundacja w spółce reprezentowana jest przez osobę wskazaną przez Zarząd. Przystąpienie do spółki w większym rozmiarze wymaga zgody Rady Fundacji. Fundacja może również tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego z innymi podmiotami oraz nabywać udziały i akcje w istniejących spółkach.

§ 20

Fundacja odpowiada za zobowiązania zakładów całym swoim majątkiem.

§ 21

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązujące osoby prawne.

Likwidacja Fundacji

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek Rady Fundacji.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Zdrowia.

§23

Likwidatorem jest Zarząd Fundacji. Likwidator podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności ściąga wierzytelności i wypełnia zobowiązania.

§24

Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na realizację celów statutowych Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zmiana Statutu Fundacji

§25

Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Zarządu Fundacji podjętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania, na wniosek Rady Fundacji.

All rights reserved © 2020. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid