Certyfikaty

Warunki uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – kopia ze strony: http://sekcjanaukowapsychoterapii.org/jak-uzyskac-certyfikat-psychoterapeuty/

I. Kto może się ubiegać o Certyfikat Psychoterapeuty PTP?
O Certyfikat Psychoterapeuty PTP mogą się ubiegać lekarze, psychologowie oraz osoby posiadające inne wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim, które:
1. Ukończyły całościowy, co najmniej 4-letni kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W atestowanym kursie psychoterapii mogą uczestniczyć osoby spełniające warunki związane z wykształceniem (jak wyżej) oraz będące członkami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP od początku kursu i mające opłacone składki członkowskie.
2. Uzyskały pozytywną opinię (rekomendację) superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Opinia superwizora, dotycząca dopuszczenia do egzaminu na certyfikat, powinna kończyć się jednoznaczną konkluzją, dotyczącą przygotowania kandydata do samodzielnego prowadzenia psychoterapii w opiece zdrowotnej i innych obszarach.
3. Kandydaci do certyfikatu powinni wykazać się doświadczeniem klinicznym, wynikającym z co najmniej 5 lat pracy (lub wolontariatu) w instytucji prowadzącej działalność kliniczną w zakresie psychoterapii lub powinni mieć specjalizację w dziedzinie psychiatrii i/lub psychiatrii dzieci i młodzieży (w przypadku lekarzy) lub specjalizację z psychologii klinicznej (w przypadku psychologów). [Uchwała zarządów SNP i SNTR PTP nr 02/22.12.2015].
4. Odbyły 150 godzin dydaktycznych superwizji, prowadzonych przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Co najmniej 60 sesji powinno być przeprowadzone przez superwizora rekomendującego (z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).
4. a) W szczególnych przypadkach kandydat może skorzystać z 30 sesji superwizji u superwizora z innego towarzystwa psychoterapeutycznego, przy spełnieniu łącznie trzech kryteriów poniżej:
1.  towarzystwo musi mieć charakter naukowy oraz uznaną pozycję krajową lub międzynarodową,
2. superwizor musi być superwizorem danego towarzystwa według zasad obowiązujących w tym towarzystwie,
3. superwizja realizowana u superwizora z innego towarzystwa musi być zaakceptowana przez superwizora rekomendującego. [Uchwała SNP i SNTR nr 1/14.04.2017].
4. b) Kandydat może również superwizować się u superwizora aplikanta, ale w wymiarze nie większym niż 50 godz. superwizji. Superwizor aplikant nie może być głównym rekomendującym superwizorem.
4. c) Superwizor jest odpowiedzialny za uzyskanie przez kandydata wystarczających umiejętności praktycznych oraz jego przygotowanie do egzaminu. Jest zobowiązany do znajomości zasad i wymagań dotyczących ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty i do uczestniczenia w egzaminie.
4. d) Superwizji należy poddać co najmniej 5 procesów psychoterapeutycznych. Osoby, które rozpoczęły superwizję po 1 września 2004r., powinny odbywać obligatoryjnie superwizję indywidualną i grupową. Co najmniej 50 sesji powinno przebiegać w trybie superwizji indywidualnej, a co najmniej 50 sesji w trybie superwizji grupowej (w grupach liczących nie więcej niż 12 osób). 50 sesji może być przeznaczone na superwizję indywidualną lub grupową, zależnie od wspólnej decyzji superwizora i superwizowanego.
4. e) Grupy Balinta, zależnie od sposobu prowadzenia, mogą być traktowane jako część superwizji grupowej (do 50 sesji) lub doświadczenia własnego (do 50 sesji).
[Uchwała XXX SNP i SNTR 9.03.09].
5. Po rozpoczęciu całościowego kursu psychoterapii odbyły 250 godzinnych sesji doświadczenia własnego, rozumianego jako indywidualna lub grupowa praca nad problematyką własną (np. zgrupowanie dydaktyczno-treningowe, psychodrama, genogram, trening interpersonalny lub terapia własna), prowadzonych przez certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Psychologicznego.
6 a) Po rozpoczęciu całościowego kursu psychoterapii odbyły staż w wymiarze 360 godz. we wskazanym przez superwizora rekomendującego akredytowanym ośrodku/ośrodkach lub
6 b) Pracują w ośrodku akredytowanym i odbyły staż w wymiarze 120 godz. w innym wskazanym przez superwizora rekomendującego akredytowanym ośrodku o odmiennym podejściu”. [Uchwała XXIX SNP i SNTR z dnia 09.03.09].
6 c) Staż można odbyć w różnych ośrodkach pod warunkiem, że żadna z części nie będzie mniejsza niż 120 godzin. [Uchwała SNP i SNTR nr 8/27.02.2014].
7. Od 01.09.2022 r. do egzaminu mogą być dopuszczone jedynie osoby, będące członkami jednej z Sekcji: Sekcji Naukowej Psychoterapii albo Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego od minimum 4 lat. Do tego czasu wystarczająca jest przynależność do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jednej z Sekcji.
[Uchwała Zarządów SNP i SNTR nr 3/19.04.2018].

II. Dokumenty i materiały, jakie należy złożyć w związku z ubieganiem się o Certyfikat Psychoterapeuty
Dokumenty:
• Podanie do Zarządu SNP PTP o dopuszczenie do egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty;
• Kartę kandydata (3 egzemplarze);
• Curriculum Vitae zawierające: dane o wykształceniu, ukończonych kursach, stopniach naukowych, specjalizacjach oraz opis przebiegu pracy zawodowej (3 egzemplarze);
• Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (3 egzemplarze);
• Kserokopię zaświadczenia o specjalizacji klinicznej lub zaświadczenie od kierownika specjalizacji o ukończeniu trzech lat programu specjalizacyjnego; a w przypadku kandydatów, którzy z powodu formalnych przeszkód nie rozpoczęli specjalizacji lub mają wykształcenie wyższe inne niż lekarskie albo psychologiczne – zaświadczenie o 5 latach pracy (lub wolontariatu) w zakładzie opieki zdrowotnej, w którym stosowana jest psychoterapia;
• Rekomendację superwizora (3 egzemplarze);
• Kserokopię zaświadczenia o ukończonym kursie całościowym (3 egzemplarze) oraz ewentualnie o ukończeniu innych kursów;
• Kserokopie zaświadczeń o odbytych sesjach superwizyjnych;
• Kserokopie zaświadczeń o odbytych sesjach doświadczenia własnego;
• Kserokopię zaświadczenia o odbytych stażach;
• Zaświadczenie o przynależności do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i opłaconej składce członkowskiej;
• Zaświadczenie o przynależności do Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i opłaconej składce członkowskiej;
• Kandydat może również dołączyć inne zaświadczenia np. dotyczące uczestnictwa w konferencjach, dodatkowych warsztatach, kursach etc.

Materiały (wszystkie w 2 egzemplarzach):
• opis pacjenta, u którego przeprowadzono całą terapię wraz z opisem przebiegu i wyników tego zakończonego procesu psychoterapeutycznego;
• opis pacjenta i toczącego się procesu psychoterapeutycznego oraz nagrania audio lub video sesji psychoterapeutycznej pacjenta/grupy/rodziny;
• transkrypcja przedstawionego nagrania;

III. Terminy składania podań i dokumentów na egzamin
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty PTP wraz z kompletem dokumentów i materiałów należy składać w Zarządzie Sekcji Naukowej Psychoterapii do:
– końca LUTEGO – sesja wiosenna
– końca PAŹDZIERNIKA – sesja zimowa
(uwzględniania jest data stempla pocztowego).

IV. Procedury związane z kwalifikacją i przygotowywaniem egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty
1. Po złożeniu kompletu dokumentów i materiałów egzaminacyjnych przez kandydatów, na wspólnym zebraniu Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii i Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP rozpatruje się wnioski wraz z załączonymi dokumentami, a następnie podejmuje decyzję o dopuszczeniu do egzaminu.
2. Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP powołują Komisję Egzaminacyjną, w której skład wchodzą dwaj superwizorzy psychoterapii, będący samodzielnymi pracownikami naukowymi. W wyjątkowych wypadkach jednym z członków Komisji może być superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z co najmniej 10-letnim doświadczeniem w superwizowaniu, nie będący samodzielnym pracownikiem naukowym.
3. Kandydaci i superwizorzy zostają powiadomieni z miesięcznym wyprzedzeniem o terminie i miejscu egzaminu oraz o składzie komisji egzaminacyjnej.
4. Kandydat uiszcza opłatę egzaminacyjną, której wysokość jest corocznie ustalana przez Zarządy SNP i SNTR w zależności od aktualnych potrzeb, a dowód wpłaty przywozi do okazania na egzamin. Od 2014 r. opłata wynosi 900 zł, należy ją wpłacić na konto SNP PTP:

Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP
PKO BP VI O/Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
NRB: 50 1020 1068 0000 1802 0072 6281
tytuł wpłaty: opłata egzaminacyjna na certyfikat psychoterapeuty , imię i nazwisko.

V. Egzamin
Obecność superwizora rekomendującego do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty jest niezbędna. Gdy superwizor zapowie swą nieobecność, odwołuje się egzamin; jeżeli nieobecność superwizora jest niezapowiedziana, decyzję o przeprowadzeniu egzaminu podejmuje Komisja Egzaminacyjna.
Komisja Egzaminacyjna na certyfikat psychoterapeuty formułuje na piśmie ocenę stanu przygotowania kandydata w stopniach od 1 do 6 w następujących obszarach:
·Wiedza teoretyczna
·Umiejętność stosowania adekwatnych technik
·Wgląd terapeuty w proces terapii
·Umiejętność spojrzenia na psychoterapię z punktu widzenia różnych podejść
·Rozumienie charakteru zaburzeń
Ocena ta może być uzupełniona uwagami o charakterze opisowym.

Komisja Egzaminacyjna przesyła protokół z egzaminu do Sekretariatu Zarządu SNP PTP.
Zarządy Sekcji SNP PTP i SNTR PTP na podstawie wyniku egzaminu podejmują decyzję o nadaniu kandydatowi certyfikatu psychoterapeuty.
W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, kandydat ma prawo przystąpić do niego ponownie już w następnej sesji.

UWAGA
Przed złożeniem o dopuszczenie do egzaminu Kandydat zobowiązany jest wypełnić Kartę Kandydata

Karta kandydata_WZÓR i wysłać jej wersję elektroniczną do Sekretariatu Sekcji na adres: psychoterapia.ptp@gmail.com.
Kartę należy wysłać w dniach 1-15 lutego (sesja wiosenna) oraz w dniach 1-15 października (sesja październikowa).

Dopiero po zaakceptowaniu Karty Kandydata możliwe jest złożenie pozostałej dokumentacji w wersji papierowej i wysłanie jej na adres Sekretariatu znajdujący się w danych kontaktowych.

Warunki uzyskania certyfikatu superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – kopia ze strony: http://sekcjanaukowapsychoterapii.org/jak-uzyskac-certyfikat-superwizora/

I. Procedura otwarcia aplikacji do certyfikatu superwizora.
1. Kandydat występuje pisemnie do Zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o zgodę na otwarcie aplikacji do certyfikatu superwizora. Przedstawia dodatkowo następujące załączniki:
• Kopia certyfikatu psychoterapeuty uzyskanego w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym co najmniej 3 lata przed zgłoszeniem aplikacji.
• Opinia superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego potwierdzająca odbycie co najmniej 60 godzin superwizji po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty i rekomendująca kandydata do otwarcia aplikacji.
• Opis dotychczasowego przebiegu pracy psychoterapeutycznej i oświadczenie, że kandydat pracuje jako psychoterapeuta co najmniej 10 lat.
2. Zarządy obu sekcji PTP podejmują decyzję o otwarciu aplikacji i umieszczeniu na stronie internetowej pod hasłem „superwizor – aplikant”.

Wniosek o otwarcie aplikacji do certyfikatu superwizora PTP:
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w dwóch wersjach: (1) elektronicznej na adres: psychoterapia.ptp@gmail.com oraz (2) papierowej na adres Sekretariatu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

II. Szkolenie w okresie aplikacji do certyfikatu superwizora

1. Prowadzenie co najmniej 60 godzin superwizji pracy terapeutycznej co najmniej 2 osób przygotowujących się do certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym pod superwizją superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiadającego certyfikat superwizora psychoterapii od co najmniej 5 lat. Superwizorem przygotowującym aplikanta powinna być inna osoba niż w okresie przed aplikacją.
2. Udział w co najmniej 160 godzinach seminariów atestowanych przez Zarządy SNP i SNTR w co najmniej dwóch modalnościach. Dopuszcza się powtarzanie tych samych seminariów (Uchwała Zarządów SNP i SNTR PTP nr 2 z dnia 18.02.2016).
3. Aktywny udział w konferencjach naukowych (referaty, postery, warsztaty),
potwierdzony kopią programu konferencji. W okresie po uzyskaniu certyfikatu
psychoterapeuty osobę starającą się o tytuł superwizora obowiązuje wykazanie się co najmniej trzema własnymi aktywnościami (np. publikacja, referat, warsztat, poster).
4. Okres między otrzymaniem certyfikatu psychoterapeuty, a egzaminem na superwizora trwa co najmniej 6 lat, z czego 3 lata przed aplikacją, a następne trzy lata po uzyskaniu aplikacji.

III. Procedura egzaminacyjna

1. Przygotowanie opracowania prowadzonej przez siebie 1 superwizji osoby lub grupy osób, trwającej nie krócej niż 30 godzin.
2. Przygotowanie nagranej sesji superwizyjnej (z transkrypcją nagrania).
3. Przystąpienie do egzaminu ustnego przed Komisją składającą się z 3 superwizorów, wyznaczonych przez Zarządy sekcji.
4. W egzaminie może brać udział superwizor rekomendujący, ale Jego obecność nie jest obligatoryjna (Uchwała Zarządów SNP i SNTR PTP nr 5 z dnia 26.02.2015 r.).
5. Egzamin składa się z superwizji na żywo oraz części teoretycznej (Uchwała Zarządów SNP i SNTR PTP z dnia 11.09.2014 r.).

IV. Dokumenty wymagane do przystąpienia do procedury egzaminacyjnej

1. Podanie do Zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o umożliwienie przystąpienia do procedury uzyskania Certyfikatu Superwizora PTP (WNIOSEK_CS)
2. Rekomendacja superwizora prowadzącego superwizję w okresie aplikacji – oryginał oraz 3 kopie.
3. Zaświadczenia lub zaświadczenia z opinią kierowników szkoleń seminaryjnych.
4. Kopie programów potwierdzających aktywny udział w konferencjach naukowych.
5. Opracowanie przebiegu superwizji – 3 egzemplarze.
6. Płyta z nagraniem sesji superwizji (z transkrypcją) – 3 egzemplarze.
7. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia podania przez Zarządy SNP i STR PTP, potwierdzenie wniesienia stosownych opłat.
Opłata wynosi 1200 zł, należy ją wpłacić na konto SNP PTP najpóźniej na 7 dni przed terminem egzaminu:
Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP
PKO BP VI O/Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
NRB: 50 1020 1068 0000 1802 0072 6281
Tytuł wpłaty: opłata egzaminacyjna na certyfikat superwizora, imię i nazwisko.

V. Procedura organizacji szkoleń seminaryjnych dla superwizorów-aplikantów

1. Zarządy sekcji zapraszają do składania propozycji organizacji szkoleń seminaryjnych, w których przedstawiony jest program szkolenia (z zakresu psychoterapii psychodynamicznej, systemowej, poznawczo-behawioralnej, humanistycznej i superwizji procesu), terminy, kosztorys.
2. Decyzja o przyjęciu aplikacji jest ogłoszona na stronie internetowej sekcji PTP.

VI. Terminy realizacji nowych zasad

1. Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zgłaszają Zarządom sekcji listę osób, przygotowujących się u nich do certyfikatu superwizora na dzień 31 grudnia w terminie do 31 marca następnego roku. Te osoby mogą przystąpić do nowej procedury egzaminacyjnej wg dotychczasowych zasad uzyskiwania certyfikatu superwizora.
Dotyczy to również osób, które nie zaliczyły seminarium superwizyjnego
przygotowującego do certyfikatu superwizora (wg starego trybu).
2. Zarządy zapraszają do składania aplikacji na szkolenia seminaryjne w terminie od 1 maja do 30 czerwca.
3. Zarządy ogłaszają atestowane szkolenia do 31 października.
4. Wyżej opisane zasady uzyskiwania certyfikatu superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego obowiązują od 1 listopada 2011 r.

Osoby, które uzyskały status superwizora – aplikanta przed październikiem 2013 roku mogą uzyskać certyfikat superwizora w tzw. trybie przejściowym, tj. spełnić wymogi tzw. starego trybu i przystąpić do egzaminu na nowych zasadach bez konieczności realizowania 160 godzin seminariów (wcześniej: 6 seminariów).

All rights reserved © 2020. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid