szkolenie podyplomowe

Zaburzenia odżywiania w praktyce klinicznej

październik 2023 – wrzesień 2024 / Kraków

Informacje na temat kursu

 • szkolenie specjalistyczne
 • kurs organizowany jest w ramach statutowej działalności Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. profesor Marii Orwid
 • kurs składa się z 10 warsztatów, w sumie 100 godzin dydaktycznych
 • kierownictwo kursu: dr Dorota Solecka, mgr Małgorzata Wolska

Organizator

 • Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid z siedzibą w Krakowie przy ul. Studenckiej 4/1

Kontakt w sprawie kursu

Informacje o rekrutacji

 • rekrutacja zakończona 30 września, 2023
 • zapraszamy na następną edycję, informacje o nowej rekrutacji pojawią się na stronie fundacji
ikona superwizja

Program

Szczegółowy opis warsztatów z podziałem na poszczególne lata

ikona literatura

Literatura

Lista lektur obowiązkowych i uzupełniających do szkolenia

ikona szkolenia z psychoterapii

Zespół

Informacje na temat naszych wykładowców

ikona rekrutacja

Rekrutacja

Informacje na temat wymagań, etapów rekrutacji oraz płatności

Informacje o kursie

Pomysł na kurs wziął się z doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania

Wszystkie osoby szkolące są czynnymi klinicystkami, wciąż pogłębiającymi swoją wiedzę. Celem kursu jest połączenie teorii i klinicznej rzeczywistości. Jednym z największych wyzwań jest wytworzenie klimatu współpracy i zaangażowania osób z zaburzeniami odżywiania w proces leczenia, a jednocześnie dostosowanie się do indywidualnych wymagań pacjentów związanych z zaburzeniami współwystępującymi.

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy, psychologów, pielęgniarek i innych specjalistów, którzy pracują terapeutycznie z osobami cierpiącymi na różnorodne zaburzenia odżywiania, a zwłaszcza na anoreksję i bulimię psychiczną.

Tematyka kursu

W trakcie kursu omówione zostaną podstawowe zagadnienia z tematu zaburzeń odżywiania, jak również zagadnienia bardziej szczegółowe: specyfikę leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego, rozumienie zaburzeń odżywiania w kilku podstawowych podejściach: systemowym, psychodynamicznym i behawioralno-poznawczym oraz specyfikę pracy terapeutycznej z pacjentami w różnym wieku rozwojowym. Współpraca osób szkolących wokół kursu dotyczy wspólnego przekonania, że w leczeniu zaburzeń odżywiania potrzebny jest zespół, w którym swoje wysiłki połączą klinicyści, pacjenci i ich rodziny.

Każdy warsztat składa się z części wykładowej, prezentacji przypadku oraz ćwiczeniowej (symulacja kontaktu/terapii) – w różnych proporcjach w zależności od tematu warsztatu.

Miejsce kursu

Aktualna edycja szkolenia odbędzie się w Krakowie, w hotelu „Batory” przy ul. Sołtyka.

Warunki zaliczenia kursu

 • obecność na zajęciach
 • aktywność w części ćwiczeniowej
 • dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach – w przypadku większej ilości nieobecności będzie możliwość odrobienia lub zaliczenia ich na zajęciach z innym kursieProgram
 • kurs składa się z 10 warsztatów, w sumie 100 godzin dydatktycznych
 • zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w soboty, w godz. 9:00-13:00 i 14:15-18:30 - jeden warsztat składa się z 10 godzin dydaktycznych
 • poniżej znajduje się program kursu rozpisany na poszczególne warsztaty
 • po rozwinięciu panelu z datą znajduje się dokładny opis warsztatu: wykładowcy, zagadnieniadr Dorota Solecka

 • zaburzenia odżywiania w perspektywie historycznej i kulturowej
 • kształtowanie się obrazu ciała „ja cielesne”
 • kryteria diagnostyczne różnych zaburzeń odżywiania: anoreksji, bulimii, przejadania się, wymiotów psychogennych, ARFID-u
 • podstawy biologicznego rozumienia zaburzeń odżywiania
 • czynniki ryzyka
 • pierwsza konsultacja
 • proces oceny zaburzeń odżywiania
 • motywacja do podjęcia leczenia

mgr Angelika Szczudrawa

Leczenie stacjonarne

 • indywidualny plan leczenia
 • grupy terapeutyczne
 • farmakoterapia
 • udział psychodietetyka w leczeniu
 • problemy we współpracy z pacjentką/pacjentem, rodziną
 • konieczność hospitalizacji
 • problemy etyczne

mgr Roma Ulasińska 

Leczenie ambulatoryjne

 • współpraca pomiędzy różnymi specjalistami: lekarz, terapeuta indywidualny, terapeuta rodzinny, psychodietetyk, psycholog szkolny/wychowawca/inne osoby zaangażowane w problem
 • zakres odpowiedzialności za leczenie
 • sytuacje graniczne: spadek masy ciała, niska motywacja do leczenia, brak wsparcia w rodzinie
 • psychoterapia indywidualna vs terapia rodzin

mgr Kaja Socha

 • zaburzenia odżywiania w perspektywie behawioralno-poznawczej – rozumienie i terapia
 • analiza mechanizmów podtrzymujących psychopatologię zaburzeń odżywiania
 • strategia i struktura terapii
 • omówienie procedur terapeutycznych
 • charakterystyka psychoterapeuty

dr Dorota Solecka

 • zaburzenia odżywiania w perspektywie psychodynamicznej i psychoanalitycznej – rozumienie i terapia
 • wskazania do psychodynamicznej terapii zaburzeń odżywiania
 • podstawy teoretyczne psychoanalitycznego rozumienia zaburzeń odżywiania
 • ciało analityka a setting analityczny

mgr Roma Ulasińska

 • zaburzenia odżywiania w perspektywie systemowej – rozumienie i terapia
 • funkcjonowanie rodziny z osobą z anoreksją i rodziny z osobą z bulimią
 • badanie rodzinnego kontekstu wystąpienia objawów
 • granice i więzi wewnątrzrodzinne, podsystem małżeński, cykl życia rodzinnego
 • analiza rodziny w perspektywie transgeneracyjnej
 • zasady prowadzenia terapii rodzinnej osób z zaburzenia odżywiania
 • rola sesji z rodzeństwem

dr Dorota Solecka

 • specyfika pracy z osobami poniżej 12 r.ż. cierpiącymi na zaburzenia odżywiania
 • psychologiczna problematyka otyłości u dzieci i młodzieży
 • wybrane strategie interwencyjne

mgr Małgorzata Wolska 

 • specyfika pracy z osobami w wieku 12-18 r.ż. cierpiącymi na zaburzenia odżywiania
 • dojrzewanie a zaburzenia odżywiania

dr Dorota Solecka

 • specyfika pracy z osobami dorosłymi cierpiącymi na zaburzenia odżywiania
 • cechy indywidualne pacjentów z zaburzenia odżywiania
 • obraz ciała u dojrzałych kobiet z zaburzeniami odżywiania
 • współwystępowanie zaburzeń odżywiania i innych zaburzeń
 • rokowania

mgr Małgorzata Wolska 

 • najtrudniejsze terapie, najtrudniejsi pacjenci
 • problem nieukończonej żałoby, doświadczenie traumy, rozpad rodziny, rodziny wieloproblemowe (uzależnienia, choroby psychiczne, inne zaburzenia)

Zalecana literatura

Bomba, J., Józefik, B. (red.) (2003): Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu. Kraków, Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

Brown, H. (2011): Kiedy jedzenie wymaga odwagi. Warszawa, Wydawnictwo Czarna Owca.

Brytek-Matera, A. (2007): Ocena poczucia własnej wartości w jadłowstręcie i bulimii psychicznej. Psychoterapia 3 (142), s. 53-65.

Brytek-Matera, A., Charzyńska, E. (2008): Jak pacjentki z jadłowstrętem psychicznym radzą sobie ze stresem? Psychoterapia, 4 (147), s. 29-42.

Brytek-Matera, A., Hess, A. (2008): Prezentacja osobistych celów pacjentek z diagnozą jadłowstrętu psychicznego. Psychoterapia, 2 (145), s. 69-75.

Czekaj, B. Izydorczyk, B. (1997): Anoreksja nervosa u 20-letniej kobiety – opis przypadku. Psychoterapia, 4 (103), s. 51-57.

Engeln, R. (2017): Obsesja piękna. Warszawa, Wydawnictwo Buchmann.

Izydorczyk, B. (2017): Psychoterapia zaburzeń obrazu ciała w anoreksji i bulimii psychicznej – podejście integracyjne (zastosowanie terapii psychodynamicznej i technik psychodramy). Psychoterapia, 1 (180), s. 3-22.

Jablow, M.M. (1993): Na bakier z jedzeniem. Anoreksja, bulimia, otyłość. Gdańsk, GWP.

Józefik, B. (2014): Kultura, ciało, (nie)jedzenie, terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Józefik, B. (2006): Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Józefik, B. (red.) (1999): Anoreksja i bulimia psychiczna. Kraków, Wydawnictwo Uniwersyettu Jagiellońskiego.

Józefik, B., Pilecki M. (2005): Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: podejścia, metody, techniki. Kraków, Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

Józefik, B., Wolska, M. (2009): Anoreksja i bulimia u dzieci i młodzieży. Warszawa, Hachette Polska.

Kozłowska-Piwowarczyk, I. (2002): Opis prowadzenia i przebiegu terapii rodziny pacjentki z anoreksją. Psychoterapia, 3 (122), s. 59-76.

Lawrence, M. (2015): Anorektyczny umysł. Gdańsk, Imago.

Pilecki, M., Cygankiewicz, P. (2008): Specyfika, zasady i dylematy terapii pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego na młodzieżowym oddziale psychiatrycznym. Psychoterapia, 4 (147), s. 17-27.

Ślosarczyk, M. (2013): Psychoterapia indywidualna wyniszczonej pacjentki z jadłowstrętem psychicznym w warunkach stacjonarnego oddziału psychiatrycznego – opis przypadku. Psychoterapia, 3 (166), s. 71-78.

Talarczyk, M. (2019): Anorexia nervosa. W sieci pułapek. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum.

Talarczyk, M. (2017): Psychoterapia indywidualna pacjentek z rozpoznaniem anoreksji psychicznej skoncentrowana na pracy z obrazem własnego ciała – autorska wersja terapii. Psychoterapia, 2 (181), s. 49-64

Ulasińska, R. (2001): Terapia i rozumienie problemów pacjentki z anoreksją psychiczną (kazuistyka). Psychoterapia, 2 (117), s. 31-45.

Wolska, M. (1999): Anoreksja psychiczna w okresie dorastania: czynniki sprzyjające powstaniu choroby, jej przebieg i leczenie – opis przypadku. Psychoterapia, 3 (110), s. 47-59.


Zespół szkolący

Szkolenie prowadzone jest przez pracowników naukowych, specjalistów w zakresie psychoterapii. Poniżej znajdą Państwo listę wykładowców:


 • dr n. med. Dorota Solecka - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany terapeuta i specjalista Terapii Środowiskowej PTP
 • mgr Małgorzata Wolska - specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuta European Association for Psychotherapy
 • mgr Angelika Szczudrawa - psychoterapeutka i psycholog kliniczny
 • mgr Roma Ulasińska - specjalistka psycholog kliniczny, psychoterapeutka i superwizorka, posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy
 • mgr Kaja Wieczorek-Socha - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka behawioralno-poznawcza, specjalistka psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, terapeutka psychoterapii dialektyczno-behawioralnej
Rekrutacja i opłaty

Wymagania

 • kurs przeznaczony jest dla lekarzy, psychologów, pielęgniarek i innych specjalistów, którzy pracują terapeutycznie z osobami cierpiącymi na różnorodne zaburzenia odżywiania, a zwłaszcza na anoreksję i bulimię psychiczną
 • w szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły studia psychologiczne, pedagogiczne oraz inne humanistyczne i uzyskały tytuł magistra oraz osoby po ukończonych studiach medycznych pracujące z osobami cierpiącymi na różnorodne zaburzenia odżywiania, głownie anoreksję i bulimię psychiczną.

Etapy rekrutacji

 • wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej
 • po wysłaniu informacji zwrotnej o zaakceptowaniu zgłoszenia następuje ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się zdalnie przy użyciu aplikacji ZOOM lub SKYPE
 • przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej przesłanie swojego cv na podany adres mailowy.
 • po zakwalifikowaniu na szkolenie – wpłacenie I raty w wyznaczonym terminie.
 • rozmowy kwalifikacyjne są bezpłatne

Przy przyjęciu na szkolenie bierzemy pod uwagę kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o dokładne wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, który można znaleźć poniżej.


Cena kursu

 • całkowity koszt kursu: 4000,00 zł
 • 400,00 zł brutto za jeden warsztat weekendowy * 10 warsztatów = 4000,00 zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT)

Opłaty

 • płatne w czterech ratach (po 1000,00 zł) w ustalonych przez organizatorów terminach
 • I rata: płatna do 10 września 2023
 • II rata: płatna do 10 listopada 2023
 • III rata: płatna do 10 lutego 2024
 • IV rata: płatna do 10 kwietnia 2024

Dane do przelewu

 • opłaty należy wpłacać przelewem na konto Fundacji: 78 1600 1039 0002 0033 3689 7001

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Zapisy na kurs - Zaburzenia odżywiania w praktyce klinicznej