Kurs Psychoterapia Dzieci, Młodzieży i Rodzin – podejście systemowe

1. Program szkolenia

Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, które posiadają wyższe wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, inne humanistyczne, medyczne.
W dniu 28 stycznia 2021 r. szkolenie uzyskało atestację Zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs wprowadzający, czyli proponowany „dla osób, planujących szkolenie psychoterapeutyczne, pracujących w obszarze zbliżonym do psychoterapii lub będących w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty bądź posiadających certyfikat. Kurs wprowadzający dotyczy podstaw psychoterapii lub podstaw węższego zakresu w obszarze psychoterapii tj. leczenia specyficznych zaburzeń, technik terapeutycznych lub wybranych zagadnień” (http://sekcjanaukowapsychoterapii.org/szkolenia-dodatkowe/).
Szkolenie jest prowadzone przez specjalistów w zakresie psychologii klinicznej oraz psychoterapii dzieci, młodzieży i rodzin. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia posiadają certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a większość z nich również certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym, w skali rocznej jest to 10 weekendów.
Aktualnie kurs realizowany jest w Krakowie.
Informacje o nowej edycji szkolenia i miejscu jego realizacji ukażą się niebawem.

Program szkolenia podyplomowego:

„Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe”

Kierownicy szkolenia: mgr Małgorzata Wolska, mgr Ryszard Izdebski

Warsztat I –

mgr Wanda Szaszkiewicz

Integracja uczestników szkolenia.

Kierunki psychoterapii w perspektywie historycznej.

Rozumienie zaburzeń psychicznych w różnych podejściach psychoterapeutycznych.

Podstawowe terminy z zakresu psychoterapii: relacja terapeutyczna, kontrakt terapeutyczny, przymierze terapeutyczne, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, opór.

Etapy psychoterapii.

Czynniki leczące w psychoterapii.

Warsztat II –

mgr Ryszard Izdebski

Zasady nawiązywania relacji terapeutycznej, budowanie kontaktu terapeutycznego z dzieckiem, nastolatkiem i rodziną – przykłady kliniczne i ćwiczenia.

Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin: rozwój terapii rodzin, podstawowe pojęcia, terminy, szkoły terapeutyczne, przedstawiciele szkół; cykl życia rodzinnego.

Warsztat III –

mgr Małgorzata Wolska

Podejście transgeneracyjne – koncepcja Bowena, koncepcja ukrytych lojalności Boszormenyi-Nagy’a, koncepcja nieukończonej żałoby Paula. Ilustarcja kliniczna: problem parentyfikacji i triangulacji; problem nieukończonej żałoby.

Zasady konstruowania genogramu i wykorzystania go w pracy klinicznej.

Warsztat IV –

mgr Ryszard Izdebski

Podejście komunikacyjne – szkoła z Palo Alto: założenia, techniki pracy z rodziną z zaburzoną komunikacją. Podwójne wiązanie i inne zaburzenia komunikacji i ich konsekwencje dla funkcjonowania rodziny. Ilustracja kliniczna.

Podejście strategiczne – model Haley’a i Madanes, szkoła Ericksona.

Warsztat V –

mgr Roma Ulasińska

Podejście strukturalne – szkoła Minuchina. Rozumienie rodziny w ujęciu strukturalnym.

Granice systemu rodzinnego i podsystemów; konsekwencje zakłócenia granic. Zakłócenia w pełnieniu ról i wypełnianiu funkcji z nimi związanych. Ilustracja kliniczna – rodzina z zaburzoną strukturą.

Pierwszy wywiad rodzinny.

Warsztat VI –

mgr Roma Ulasińska

Podejście strategiczne – szkoła mediolańska: techniki pracy z rodziną – stawianie hipotez, pozytywna konotacja, techniki paradoksu. Ilustracja kliniczna.

Pytania cyrkularne. Zjawisko neutralności.

Warsztat VII –

mgr Wanda Szaszkiewicz

Kryzys adolescencji. Koncepcja delegacji rodzinnych Stierlina. Charakterystyka rodzin wiążących i odrzucających. Wiązanie na poziomie id, ego i superego. Ilustracja kliniczna.

Warsztat VIII –

dr Krzysztof Szwajca

Specyfika terapii rodziny wieloproblemowej w domu pacjenta. Praca z dzieckiem i rodziną. Połączenie różnych form pomocy: psychoterapii, wsparcia, interwencji kryzysowej.

Ilustracje kliniczne.

Warsztat IX –

mgr Katarzyna Ślęzak

Teoria przywiązania; style przywiązania. Zaburzenia więzi u dzieci. Ilustracja kliniczna.

Terapia dziecka po doświadczeniu traumy oraz praca z rodziną – uwrażliwienie rodziców na doświadczenia i przeżycia dziecka.

Warsztat X –

mgr Konrad Markiewicz

Konstrukcjonizm w terapii rodzin – główne założenia, przedstawiciele, metoduy pracy.

Team reflektujący Andersena.

Terapia narracyjna – założenia i techniki pracy

Mentalizacja. Ilustracja kliniczna.

Warsztat XI –

mgr Ewa Domagalska i mgr Konrad Markiewicz

Genogramy – praca własna w dwóch podgrupach

Warsztat XII –

mgr Ewa Domagalska i mgr Konrad Markiewicz

Genogramy – praca własna w dwóch podgrupach

Warsztat XIII –

mgr Ewa Domagalska i mgr Konrad Markiewicz

Genogramy – praca własna w dwóch podgrupach

Warsztat XIV – 19-20

mgr Katarzyna Ślęzak

Przymierze terapeutyczne z dzieckiem, nastolatkiem i rodziną. Budowanie przymierza w pracy indywidualnej z dzieckiem i nastolatkiem oraz w pracy z rodziną – z członkami rodziny. Ilustracja kliniczna. Czynniki wspomagające przymierze i zakłócające je.

Superwizja – 2 godz. dyd.

Warsztat XV –

mgr Małgorzata Wolska

Kryzys małżeński. Koncepcja koluzji małżeńskiej Willi’ego. Ilustracja kliniczna.

Terapia pary w podejściu zintegrowanym – techniki pracy.

Praca z małżeństwem rozwodzącym się. Dzieci w sytuacji rozwodu rodziców.

Problemy etyczne w terapii par.

Superwizja – 2 godz. dyd.

Warsztat XVI –

dr Krzysztof Szwajca

Zaburzenia rozwojowe u dzieci – zespół Aspergera, autyzm.

ADHD. FASD. Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną.

Ilustracje kliniczne.

Superwizja – 2 godz. dyd.

Warsztat XVII –

mgr Ryszard Izdebski

Zaburzenia eksternalizacyjne u dzieci i młodzieży (zaburzenia hiperkinetyczne i zaburzenia zachowania).

Praca z rodziną z przemocą. Ilustracja kliniczna.

Superwizja – 2 godz. dyd.

Warsztat XVIII –

mgr Roma Ulasińska

Praca terapeutyczna z rodziną z adoptowanym dzieckiem. Problem więzi w rodzinach adopcyjnych. Ilustracja kliniczna.

Superwizja – 2 godz. dyd.

Warsztat XIX –

mgr Małgorzata Wolska

Zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia psychiczna. Praca indywidualna i praca z rodziną. Zjawiska utrudniające i wspomagające współpracę terapeutyczną. Ilustracje kliniczne.

Superwizja – 2 godz. dyd.

Warsztat XX –

mgr Wanda Szaszkiewicz

Depresja u dzieci i młodzieży. Problem samobójstw i samookaleczeń.

Praca terapeutyczna z osobą po nadużyciu seksualnym.

Ilustracje kliniczne.

Superwizja – 2 godz. dyd.

Warsztat XXI –

dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ

Funkcjonowanie osób LGBT+. Praca terapeutyczna z osobami LGBT+ i ich rodzinami. Ilustracje kliniczne.

Superwizja – 2 godz. dyd.

Warsztat XXII –

dr Krzysztof Szwajca

Problemy etyczne w terapii dzieci, młodzieży i rodzin. Przykłady kliniczne.

Superwizja – 6 godz. dyd.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

2. Zalecana literatura
3. Zespół szkolący
4. Informacje o naborze
5. Zgłoszenie udziału

    Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez KFRP w celu realizacji przesłanego przeze mnie zgłoszenia kontaktowego.

    All rights reserved © 2020. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid