Kurs Psychoterapia Dzieci, Młodzieży i Rodzin – podejście systemowe

1. Program szkolenia

Program szkolenia podyplomowego:

„Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe”,

organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii Profesor Marii Orwid

Kraków 2023

 

Kierownicy szkolenia: mgr Małgorzata Wolska, mgr Ryszard Izdebski

Zajęcia w soboty 10:00 – 18:00 (1 godzina przerwy obiadowej) i w niedziele 9:00-13:00 – w sumie 13 godz. dydaktycznych/jeden warsztat; całość: 325 godz. dydaktycznych

Zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji w Krakowie przy ul. Spokojnej 8/6 (warsztaty I, VI, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII i XXV) oraz w Hotelu „Batory” przy ul. Sołtyka (pozostałe warsztaty, czyli II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XIII, XXII i XXIV)

 

Warsztat I – 23-24 września 2023

mgr Wanda Szaszkiewicz

Integracja uczestników szkolenia.

Kierunki psychoterapii w perspektywie historycznej.

Rozumienie zaburzeń psychicznych w różnych podejściach psychoterapeutycznych.

Podstawowe terminy z zakresu psychoterapii: relacja terapeutyczna, kontrakt terapeutyczny, przymierze terapeutyczne, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, opór.
Etapy psychoterapii.

Czynniki leczące w psychoterapii.

 

Warsztat II – 14-15 października 2023

mgr Ryszard Izdebski

Zasady nawiązywania relacji terapeutycznej, budowanie kontaktu terapeutycznego z dzieckiem, nastolatkiem i rodziną – przykłady kliniczne i ćwiczenia.

Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin: rozwój terapii rodzin, podstawowe pojęcia, terminy, szkoły terapeutyczne, przedstawiciele szkół; cykl życia rodzinnego.

 

Warsztat III – 18-19 listopada 2023

mgr Małgorzata Wolska

Podejście transgeneracyjne – koncepcja Bowena, koncepcja ukrytych lojalności Boszormenyi-Nagy’a, koncepcja nieukończonej żałoby Paula. Ilustarcja kliniczna: problem parentyfikacji i triangulacji; problem nieukończonej żałoby.

Zasady konstruowania genogramu i wykorzystania go w pracy klinicznej.

 

Warsztat IV – 16-17 grudnia 2023

mgr Roma Ulasińska

Podejście strukturalne – szkoła Minuchina. Rozumienie rodziny w ujęciu strukturalnym.

Granice systemu rodzinnego i podsystemów; konsekwencje zakłócenia granic. Zakłócenia w pełnieniu ról i wypełnianiu funkcji z nimi związanych. Ilustracja kliniczna – rodzina z zaburzoną strukturą.

Pierwszy wywiad rodzinny.

 

Warsztat V – 20-21 stycznia 2024

mgr Konrad Markiewicz

Podejście komunikacyjne – szkoła z Palo Alto: założenia, techniki pracy z rodziną z zaburzoną komunikacją. Podwójne wiązanie i inne zaburzenia komunikacji i ich konsekwencje dla funkcjonowania rodziny. Ilustracja kliniczna.

Podejście strategiczne – model Haley’a i Madanes, szkoła Ericksona

 

Warsztat VI – 24-25 lutego 2024

mgr Roma Ulasińska

Podejście strategiczne – model Haley’a i Madanes, szkoła Ericksona, szkoła mediolańska: techniki pracy z rodziną – stawianie hipotez, pozytywna konotacja, techniki paradoksu. Ilustracja kliniczna.

Pytania cyrkularne. Zjawisko neutralności.

 

Warsztat VII – 16-17 marca 2024

mgr Wanda Szaszkiewicz

Kryzys adolescencji. Koncepcja delegacji rodzinnych Stierlina. Charakterystyka rodzin wiążących i odrzucających. Wiązanie na poziomie id, ego i superego. Ilustracja kliniczna.

 

Warsztat VIII – 20-21 kwietnia 2024

mgr Katarzyna Ślęzak

Teoria przywiązania; style przywiązania. Zaburzenia więzi u dzieci. Ilustracja kliniczna.

Terapia dziecka po doświadczeniu traumy oraz praca z rodziną – uwrażliwienie rodziców na doświadczenia i przeżycia dziecka.

 

Warsztat IX – 18-19 maja 2024

dr Krzysztof Szwajca

Specyfika terapii rodziny wieloproblemowej w domu pacjenta. Praca z dzieckiem i rodziną. Połączenie różnych form pomocy: psychoterapii, wsparcia, interwencji kryzysowej.

Ilustracje kliniczne.

 

Warsztat X – 15-16 czerwca 2024

mgr Konrad Markiewicz

Konstrukcjonizm w terapii rodzin – główne założenia, przedstawiciele, metody pracy.

Team reflektujący Andersena.

Terapia narracyjna – założenia i techniki pracy

Mentalizacja. Ilustracja kliniczna.

 

Warsztat XI – 7-8 września 2024

mgr Ewa Domagalska i mgr Konrad Markiewicz

Genogramy – praca własna w dwóch podgrupach

 

Warsztat XII – 5-6 października 2024

mgr Ewa Domagalska i mgr Konrad Markiewicz

Genogramy – praca własna w dwóch podgrupach

 

Warsztat XIII – 16-17 listopada 2024

mgr Ewa Domagalska i mgr Konrad Markiewicz

Genogramy – praca własna w dwóch podgrupach

 

Warsztat XIV – 21-22 grudnia 2024

mgr Ewa Domagalska i mgr Konrad Markiewicz

Genogramy – praca własna w dwóch podgrupach

 

Warsztat XV – 25-26 stycznia 2025

mgr Katarzyna Ślęzak

Przymierze terapeutyczne z dzieckiem, nastolatkiem i rodziną. Budowanie przymierza w pracy indywidualnej z dzieckiem i nastolatkiem oraz w pracy z rodziną – z członkami rodziny. Ilustracja kliniczna. Czynniki wspomagające przymierze i zakłócające je.

 

Warsztat XVI – 22-23 lutego 2025

mgr Małgorzata Wolska

Kryzys małżeński. Koncepcja koluzji małżeńskiej Willi’ego. Ilustracja kliniczna.

Terapia pary w podejściu zintegrowanym – techniki pracy.

Praca z małżeństwem rozwodzącym się. Dzieci w sytuacji rozwodu rodziców.

Problemy etyczne w terapii par.

 

Warsztat XVII – 22-23 marca 2025

dr Krzysztof Szwajca

Zaburzenia rozwojowe u dzieci – zespół Aspergera, autyzm.

ADHD. FASD. Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną.

Ilustracje kliniczne.

 

Warsztat XVIII – 26-27 kwietnia 2025

mgr Katarzyna Ślęzak

Zaburzenia eksternalizacyjne u dzieci i młodzieży (zaburzenia hiperkinetyczne i zaburzenia zachowania).

Praca z rodziną z przemocą. Ilustracja kliniczna.

 

Warsztat XIX – 24-25 maja 2025

mgr Ryszard Izdebski

Superwizja

 

Warsztat XX – 21-22 czerwca 2025

mgr Roma Ulasińska

Praca terapeutyczna z rodziną z adoptowanym dzieckiem. Problem więzi w rodzinach adopcyjnych. Ilustracja kliniczna.

 

Warsztat XXI – 6-7 września 2025

mgr Małgorzata Wolska

Zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia psychiczna. Praca indywidualna i praca z rodziną. Zjawiska utrudniające i wspomagające współpracę terapeutyczną. Ilustracje kliniczne.

 

Warsztat XXII – 11-12 października 2025

mgr Wanda Szaszkiewicz

Depresja u dzieci i młodzieży. Problem samobójstw i samookaleczeń.

Praca terapeutyczna z osobą po nadużyciu seksualnym.

Ilustracje kliniczne.

 

Warsztat XXIII – 22-23 listopada 2025

dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ

Funkcjonowanie osób LGBT+. Praca terapeutyczna z osobami LGBT+ i ich rodzinami. Ilustracje kliniczne.

 

Warsztat XXIV – 13-14 grudnia 2025

dr Krzysztof Szwajca

Problemy etyczne w terapii dzieci, młodzieży i rodzin. Przykłady kliniczne.

Superwizja – 6 godz. dyd.

 

Warsztat XXV – 24-25 stycznia 2026

mgr Ryszard Izdebski

Superwizja

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

2. Zalecana literatura
 1. Allen, J.G. Fonagy, P., Bateman, A.W. (2014). Mentalizowanie w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Barbaro, de B. (red.). (1994). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Collegium Medicum UJ.
 3. Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Briggs, S. (2017). Praca z nastolatkami i młodymi dorosłymi. Współczesne podejście psychodynamiczne. Warszawa: Oficyna Ingenium.
 5. Carr, A. (2008). Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 6. Chrząstowski, Sz., Barbaro, de B. (2011). Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. Crane, D.R. (2004). Podstawy terapii małżeństw. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 8. Czabała, J.C. (1997). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Feldman, L. (2001). Łączenie terapii indywidualnej z rodzinną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 10. Goldenberg, H., Goldenberg I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Gray, D.D. (2004). Adopcja i przywiązanie. Praktyczny poradnik dla rodziców. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 12. Herman, J.L. (1998). Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 13. Józefik, B. (red.). (1999). Anoreksja i bulimia psychiczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 14. Kendall, P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 15. Laufer, M., Laufer, M.E. (2013). Okres dojrzewania i załamanie rozwoju. Perspektywa psychoanalityczna. Warszawa: Oficyna Ingenium.
 16. McGoldrick, M., Gerson, R., Schellenberger, S. (2007). Rozpoznanie i interwencja. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 17. Morgan, A. (2011). Terapia narracyjna. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.
 18. Namysłowska, I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: Springer PWN.
 19. Namysłowska, I. (red.). (2004): Psychiatria dzieci i młodzieży. PZWL.
 20. Orwid, M. (2009). Trauma. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 21. Orwid, M., Pietruszewski, K. (1993). Psychiatria dzieci i młodzieży. Kraków: Collegium Medicum UJ.
 22. Orwid, M. (red.). (1981). Zaburzenia psychiczne u młodzieży. Warszawa: PZWL.
 23. Simon, F.B., Stierlin, H. (1998). Słownik terapii rodzin. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 24. Stierlin, H., Rucker-Embden, I., Wetzel, N., Wirsching, M. (1999). Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 25. Taylor, C. (2017). Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
3. Zespół szkolący

Kierownicy kursu:

mgr Małgorzata Wolska

Specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; psychoterapeuta European Association for Psychotherapy.

W latach 1982-2019 pracowała w Ambulatorium Terapii Rodzin, a potem w Zespole Leczenia Środowiskowego Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Aktualnie prowadzi działalność psychoterapeutyczną i superwizyjną w gabinecie prywatnym.

Redaktor kwartalnika „Psychoterapia” wydawanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP. Wicedyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Były skarbnik i członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Współorganizatorka wielu konferencji naukowych, w tym “Problemy etyczne w psychoterapii” (09.02.2019).

Autorka oraz współautorka publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii rodzin i małżeństw oraz leczenia zaburzeń odżywiania się. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej (terapia rodzin i małżeństw, psychoterapia indywidualna młodzieży i osób dorosłych) i dydaktycznej (szkolenia dla kandydatów do certyfikatu psychoterapeuty, szkolenia doskonalące).

mgr Ryszard Izdebski

Pedagog. Specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta, terapeuta rodzin i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa

Psychiatrycznego. Dyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Przewodniczący Rady Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „DOM TERAPII”. Były kierownik pierwszego w Polsce Zespołu Hospitalizacji Domowej dla Dzieci o Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży i dorosłych, terapii rodzin wieloproblemowych i rodzin z przemocą. Zajmuje się superwizją indywidualną i grupową, prowadzeniem grup Balinta, warsztatów oraz szkoleń podyplomowych w zakresie psychoterapii. Odbył staże i szkolenia w licznych placówkach w Polsce i za granicą. Jest autorem wielu publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

Jest laureatem pierwszej edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, jako osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym, a także laureatem nagrody PTP im. Stefana Ledera za prace badawcze i projekty z dziedziny psychoterapii.

Zespół szkolący:

mgr Ewa Domagalska-Kurdziel

Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP. Od 1977 roku związana z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CMUJ. Zaangażowana w prowadzenie psychoterapii dzieci i młodzieży, terapię rodzin i superwizję. Superwizuje Oddziały Dzienne Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Dorosłych, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, pracowników MOPS, Rodzinny Dom Dziecka. W ramach gabinetu prywatnego prowadzi terapię indywidualną, par oraz rodzinną. Prowadzi zajęcia na kursach psychoterapii.

Jest Przewodniczącą Rady Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid oraz wchodzi w skład Rady Programowej Krakowskiej Fundacji Psychoterapii
i Rozwoju „Dom Terapii”.

 

dr hab., prof. UJ Grzegorz Iniewicz 

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeuta w Poradni Seksuologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, seksuologii i psychologii LGBT. Współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „Wprowadzenie do Psychologii LGB”, „Orientacja seksualna, źródła i konteksty” oraz „Dysforia i niezgodność płciowa”. Autor monografii: „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych”.

Były sekretarz i członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Komisji Psychologii PAN, oddział w Krakowie.

mgr Konrad Markiewicz

Pedagog, psychoterapeuta, ukończył również studia podyplomowe z zakresu Poradnictwa i Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii UJ. Ukończył całościowy Kurs Psychoterapii w podejściu systemowo-psychodynamicznym. W trakcie swojego dotychczasowego rozwoju zawodowego uzyskał certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Otrzymał również certyfikat terapeuty i specjalisty terapii środowiskowej PTP oraz certyfikat Trenera Umiejętności Psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracował m.in. w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, w Zespole Hospitalizacji Domowej Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na oddziale Leczenia Osobowości i Nerwic Szpitala im. Babińskiego, kierował zespołem Ośrodka Poradnictwa i Terapii Rodzin KIP w Tarnowie. Obecnie pracuje w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” i gabinecie prywatnym, pełni funkcję członka zarządu Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii”.

Zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, terapii rodzinnej i terapii par, prowadzi szkolenia z zakresu terapii rodzin, psychoterapii i psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

mgr Wanda Szaszkiewicz

Emerytowana psycholog kliniczna z długoletnim stażem pracy jako psychoterapeutka i terapeutka rodzinna między innymi w w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kierowała Krakowskim Instytutem Psychoterapii nr 2 Stowarzyszenia Siemacha, a także Centrum Psychoterapii sc. Posiada certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikat superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także Specjalisty Terapii Środowiskowej.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię rodzin i par.  Podejmuje zajęcia dla studentów wyższych uczelni oraz szkolenia z dziedziny psychologii w szczególności psychoterapii. Jest współautorką programu pracy z rodziną z przemocą i publikacji na ten temat.  Pracuje jako superwizor psychoterapii  osób indywidualnych i zespołów. Jest kierowniczką kursu całościowego w Szkole Psychoterapii Mabor w Warszawie. Należy do zespołu redakcyjnego pisma Psychoterapia.

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. Pracownik naukowy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM, kieruje Zespołem Leczenia Domowego OKPDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prezes Zarządu Fundacji „Dom Terapii”.

Superwizuje liczne ośrodki psychoterapeutyczne, w sumie prowadzi dwadzieścia kilka grup superwizyjnych oraz superwizje indywidualne. Wiele lat kierował Oddziałem I Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, wcześniej współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju.

Jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji naukowych i kilkuset wystąpień zjazdowych. Nauczyciel akademicki zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzi, pracy z traumą. Laureat nagrody im. W Moczulskiego PTP „za wybitne walory rozprawy doktorskiej” oraz nagrody im. Aliny Margolis-Edelman jako osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy dzieciom (2019). Uczeń prof. Marii Orwid i członek założonego przez Nią zespołu specjalizującego się w pracy z odległymi następstwami traumy wojennej i z problematyką międzygeneracyjnego przekazu traumy.

mgr Katarzyna Ślęzak

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany terapeuta i specjalista terapii środowiskowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP.  Ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe z psychoterapii oraz uzupełniające szkolenia w obszarze terapii systemowej i poznawczo-behawioralnej. Posiada uznanie Ministra Zdrowia dorobku zawodowego i naukowego w zakresie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży.

Dydaktyk, współautorka wystąpień konferencyjnych i publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dorosłych, dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin i par.

mgr Roma Ulasińska

Specjalistka psycholog kliniczny, psychoterapeutka i superwizorka. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy.

Ma długoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, superwizyjnej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. Pracowała w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ – kilka lat w stacjonarnym Oddziale Młodzieżowym, a następnie w Ambulatorium Terapii Rodzin. Aktualnie prowadzi psychoterapię w Ośrodku Zdrowia Psychicznego „Pro Psyche” w Krakowie oraz gabinecie prywatnym. Jest superwizorem w kilku ośrodkach prowadzących psychoterapię i terapię rodzin.

Jest członkiem Zarządu Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid, autorką i współautorką rozdziałów książkowych i artykułów na temat zaburzeń odżywiania, adopcji i problematyki więzi.

Zainteresowania zawodowe: psychoterapia, terapia rodzin i par, psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych, problematyka zaburzeń odżywiania, rodzin z dzieckiem nie biologicznym i zaburzeń więzi.

4. Informacje o naborze

Rozpoczynamy nabór na trzecią edycję szkolenia „Psychoterapia Dzieci, Młodzieży i Rodzin – podejście systemowe”, które rozpoczniemy we wrześniu 2023 r. w Krakowie.

W dniu 28 stycznia 2021 r. szkolenie uzyskało atestację Zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs wprowadzający, czyli proponowany „dla osób, planujących szkolenie psychoterapeutyczne, pracujących w obszarze zbliżonym do psychoterapii lub będących w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty bądź posiadających certyfikat. Kurs wprowadzający dotyczy podstaw psychoterapii lub podstaw węższego zakresu w obszarze psychoterapii tj. leczenia specyficznych zaburzeń, technik terapeutycznych lub wybranych zagadnień” (http://sekcjanaukowapsychoterapii.org/szkolenia-dodatkowe/).

Szkolenie jest prowadzone przez specjalistów w zakresie psychologii klinicznej oraz psychoterapii dzieci, młodzieży i rodzin. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia posiadają certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a większość z nich również certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym, w skali rocznej jest to 10 weekendów.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących lub zamierzających pracować terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Osoby te powinny posiadać wyższe wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, inne humanistyczne, medyczne.

Osoby zainteresowane szkoleniem, a spełniające powyższy warunek, proszone są o wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej, zamieszczonej poniżej w zakładce „zgłoszenie udziału”.

Koszt szkolenia wynosi 380,00 zł brutto za jeden warsztat weekendowy, czyli za całość szkolenia – 9500,00 zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), płatne w miesięcznych ratach po 380 zł do 10 dnia każdego miesiąca, w którym odbywa się szkolenie (za wyjątkiem pierwszej raty, która powinna być wpłacona do 30 czerwca 2023 r.). Uczestnicy otrzymają faktury elektroniczne.

Opłaty należy wpłacać przelewem na konto Fundacji: 78 1600 1039 0002 0033 3689 7001

Przy przyjęciu na szkolenie liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona – możemy przyjąć na szkolenie 24 osoby.

Warunki zaliczenia kursu:

 1. Obecności na zajęciach (dopuszczalna ilość nieobecności nie wpływających na ilość godzin szkolenia wypisanych na zaświadczeniu końcowym – dwie nieobecności poza warsztatami przeznaczonymi na pracę z własnym genogramem; jeśli byłoby więcej nieobecności trzeba je odrobić na zajęciach z innym kursem, a jeżeli to jest niemożliwe, to taka osoba otrzyma zaświadczenie końcowe z wypisaną odpowiednio mniejszą ilością godzin szkolenia)

Uwaga: zajęć genogramowych nie da się odrobić; jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w całości tych zajęć, będzie miał zaliczone tyle godzin, ile faktycznie uczestniczył;

 1. Opłata za całość kursu (za 25 warsztatów) niezależnie od tego, czy dana osoba była na wszystkich zajęciach, czy też nie.
 2. Praca pisemna – opis przypadku.

Po XX warsztacie każdy z uczestników przygotuje pisemnie opracowanie przypadku według wzoru (2-3 strony znormalizowanego maszynopisu). Do opracowania można wybrać pierwszorazową konsultację z dzieckiem, nastolatkiem, całą rodziną lub kilkoma osobami z rodziny, która odbyła się w miejscu pracy uczestnika szkolenia. Nie musi to być opis przebiegu terapii! W prezentacji ważne jest pokazanie rozumienia opisanych problemów osoby/rodziny w świetle podejścia systemowego ogólnie lub w świetle wybranej koncepcji, omawianej w czasie szkolenia

5. Zgłoszenie udziału

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez KFRP w celu realizacji przesłanego przeze mnie zgłoszenia kontaktowego.

  All rights reserved © 2020. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid